Οριστικοποίηση της Βασιλείας ΙΙΙ

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς ( ECR )

 

Κυρία Πρόεδρε, η διασφάλιση της σταθερότητας και της αποτελεσματικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι πρώτιστης σημασίας για την οικονομική και κοινωνική ευημερία. Η αναθεώρηση των τυποποιημένων προσεγγίσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων, με αποτέλεσμα να καταστήσει δυσκολότερη τη δυνατότητα των τραπεζών να χορηγούν δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Υπολογίζεται ότι η πλήρης εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ το 2019 αναμένεται να επιφέρει στις ευρωπαϊκές τράπεζες αυξημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις πέραν των 550 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεδομένης της ήδη υπάρχουσας χρηματοπιστωτικής αστάθειας, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε ενδεχόμενη αύξηση κεφαλαιακών απαιτήσεων δεν θα έχει αρνητική επίδραση στη δανειοδοτική ικανότητα των τραπεζών. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν ρευστότητα για ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland