Απαλλαγή 2014: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο – Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση ENIAC – Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση ARTEMIS – Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης

Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς ( ECR )

 

Κυρία Πρόεδρε, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η δημοκρατική λογοδοσία προς τους φορολογουμένους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την εξουσία να χορηγεί, δυνάμει των άρθρων 316, 317, 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, χωριστά, για κάθε τμήμα του προϋπολογισμού. Άρα και για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και για το Συμβούλιο.

Όμως το Συμβούλιο θεωρεί ότι μπορεί να λειτουργεί ανεξέλεγκτα, αυτόνομα, συνεχίζοντας να μην απαντά στις ερωτήσεις του Κοινοβουλίου και να μην παρέχει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων. Επιπλέον δεν έχει προβεί ακόμα σε διαχωρισμό προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου παρά το πρόσφατο ψήφισμα. Οι δαπάνες του Συμβουλίου πρέπει να ελέγχονται με τον ίδιο τρόπο όπως ελέγχονται και οι δαπάνες των υπολοίπων θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Όμως το Συμβούλιο επιδεικνύει έλλειψη συνεργασίας. Αρνείται να δώσει πληροφορίες για τα κόστη των κατασκευαστικών έργων, όπως, για παράδειγμα, για το κόστος της καθυστερημένης ολοκλήρωσης του κτιρίου EUROPA.

Στηρίζω λοιπόν την έκθεση του κυρίου Czarnecki που αρνείται να χορηγήσει απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου για το έτος 2014.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland