Καταγγελίες κακοδιαχείρισης στην Ελλάδα ευρωπαϊκών κονδυλίων για την αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών

prosygia-320x320-520x245

31 Οκτωβρίου 2016
E-008252-16

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Notis Marias (ECR)

Ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Οδυσσέας Βουδούρης, προέβη, με δημόσιες δηλώσεις, σε αποκαλύψεις σχετικά με ανεπάρκειες στην απορρόφηση και στην διαχείριση των πόρων που προορίζονται για την αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών.

Ο κ. Βουδούρης αναφέρει σε επιστολή του στις 12.9.2016 προς τον αρμόδιο υπουργό ότι παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στην εφαρμογή του Νόμου 4375/2016 και ειδικότερα όσον αφορά τις διατάξεις που σχετίζονται με την διοικητική οργάνωση των δομών φιλοξενίας. Το γεγονός αυτό, όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους, έχει αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην απορρόφηση των κονδυλίων που διατίθενται από την ΕΕ, η οποία ανέρχεται στο 28%.

Επιπλέον, ο κ. Βουδούρης αναφέρθηκε στην απροθυμία τήρησης των διεθνών προδιαγραφών στην κατασκευή των δομών φιλοξενίας, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις, ενδεχόμενες συνακόλουθες απευθείας αναθέσεις και υπερκοστολογήσεις των έργων.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Ποιες ενέργειες θα αναλάβει ενόψει των παραπάνω δηλώσεων του πρώην Γενικού Γραμματέα σε σχέση με τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων;

2. Ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβει προκειμένου να απορροφηθούν άμεσα τα ευρωπαϊκά κονδύλια που προορίζονται στην αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών;

 

19 Ιανουαρίου 2017
E-008252/2016

Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου εξ ονόματος της Επιτροπής

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, η Επιτροπή παρακολουθεί την υλοποίηση των έργων στην Ελλάδα που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ, είτε μέσω των εθνικών προγραμμάτων της Ελλάδας (ΕΠ) στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) (509 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020), είτε μέσω της παροχής βοήθειας έκτακτης ανάγκης από τα ίδια κεφάλαια (352,8 εκατ. ευρώ από τις αρχές του 2015). Η εν λόγω παρακολούθηση περιλαμβάνει τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων και με τα διεθνή πρότυπα. Σε περίπτωση που τεκμηριωθούν οι καταγγελίες για κακοδιαχείριση των κονδυλίων, η Επιτροπή δεν θα διστάσει να προβεί στις αναγκαίες διαδικαστικές ενέργειες.

Η χρηματοδότηση που χορηγήθηκε στην Ελλάδα μέσω των ΕΠ της υπόκειται στην αρχή της επιμερισμένης διαχείρισης. Η εφαρμογή των ΕΠ αποτελεί ευθύνη των αρμόδιων ελληνικών αρχών, οι οποίες είναι αρμόδιες για τη λήψη όλων των νομικών, διοικητικών και επιχειρησιακών μέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι διαθέσιμοι πόροι χρησιμοποιούνται με πλήρως αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό αφορά κυρίως δράσεις για τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας και για τη βελτίωση των μηχανισμών υλοποίησής τους, μεταξύ άλλων, μέσω του εξορθολογισμού των διαδικασιών ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων.

Η Επιτροπή στήριξε ενεργά τις ελληνικές αρχές στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική διαχείριση των ΕΠ και την αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των ενωσιακών πόρων σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και μέσω της μέγιστης απορρόφησης αυτών των κονδυλίων. Η Επιτροπή παρέχει τεχνική συνδρομή στις αρμόδιες αρχές στην Ελλάδα ώστε να βελτιώσουν τη διοικητική τους ικανότητα όσον αφορά τη διαχείριση των κονδυλίων και την απλούστευση των διαδικασιών.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland