Άμεση δραστική μείωση των θέσεων φιλοξενίας των προσφύγων στα νησιά του Αιγαίου και λήψη μέτρων με στόχο την αποσυμφόρηση των νησιών

prosygia-320x320-520x245

18 Οκτωβρίου 2016
E-007812-16

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Notis Marias (ECR)

 

Βάσει των επίσημων στοιχείων, στις 29.9.2016 ο αριθμός των φιλοξενούμενων προσφύγων και παράνομων μεταναστών στα hotspots των νησιών του Αιγαίου ήταν 14 003, ενώ το σύνολο των θέσεων φιλοξενίας στους εν λόγω χώρους δεν ξεπερνάει τις 7 450.

Όπως έχει επισημανθεί στις Ερωτήσεις μας E-007329/2016 και E-006374/2016 και έχει αναγνωρίσει ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ, η συνεχώς αυξανόμενη συμφόρηση στα παραπάνω hotspots έχει οδηγήσει σε εντάσεις που απειλούν τόσο την ασφάλεια των κατοίκων όσο και αυτήν των φιλοξενουμένων.

Παραταύτα, στη Συμφωνία που απορρέει από τη Σύνοδο ΕΕ-Τουρκίας στις 18.3.2016, προβλέπεται μεταξύ άλλων αύξηση των θέσεων φιλοξενίας βραχείας διάρκειας στα νησιά του Αιγαίου από 6 000 στον υπερβολικό αριθμό των 20 000 θέσεων.
Συνεπώς, και δεδομένου ότι η απόφαση 2015/1601 του Συμβουλίου της ΕΕ όσον αφορά τις μετεγκαταστάσεις δεν έχει εφαρμοστεί με τον επιθυμητό ρυθμό, με συνέπεια η Ελλάδα να αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα συμφόρησης στις δομές φιλοξενίας, ερωτάται η Επιτροπή:
1. Εμμένει στη δημιουργία των ως άνω 20 000 θέσεων φιλοξενίας στα νησιά του Αιγαίου;

2. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, προκειμένου να αποσυμφορηθούν άμεσα τα hotspots στα νησιά του Αιγαίου και έτσι να αποκατασταθεί η ασφάλεια των κατοίκων τους;
22 Φεβρουαρίου 2017
E-007812/2016

Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου εξ ονόματος της Επιτροπής

Η δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, της 18ης Μαρτίου 2016, δεν προβλέπει αύξηση της βραχυπρόθεσμης ικανότητας υποδοχής στα νησιά του Αιγαίου, από 6 000 σε 20 000.

Οι ελληνικές αρχές — σε συνεργασία με την Επιτροπή, τους αρμόδιους οργανισμούς και ενδιαφερόμενους φορείς — εστιάζουν την προσοχή τους σε διάφορα μέτρα, για να αμβλυνθεί η πίεση και να εξασφαλιστεί η ασφάλεια στα υπερπλήρη κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης (hotspots) στα νησιά του Αιγαίου. Τα μέτρα αυτά περιγράφονται στο κοινό σχέδιο δράσης(1) που συμφωνήθηκε μεταξύ της Επιτροπής και της Ελλάδας, και έχουν κυρίως ως στόχο 1) να επιταχύνουν τη διαδικασία ασύλου· 2) να βελτιώσουν τον συντονισμό, τη διαχείριση, την ασφάλεια και την προστασία στα νησιά· 3) να αυξήσουν το ποσοστό επιστροφής μεταναστών που δεν γίνονται δεκτοί, μεταξύ άλλων με τη παροχή περισσότερων κινήτρων για υποβοηθούμενη εκούσια επιστροφή· 4) να δημιουργήσουν κατάλληλα καταλύματα, συμπεριλαμβανομένων περίκλειστων χώρων στα νησιά και να βελτιώσουν τις υποδομές τους· και 5) να μεταφερθούν οι μετανάστες που εμπίπτουν στην τακτική διαδικασία ασύλου, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων, σε ειδικές εγκαταστάσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Επιπλέον, όσον αφορά τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, εφαρμόζονται επίσης ειδικά μέτρα πρόληψης, όπως είναι η ενημέρωση των μεταναστών, η αυξημένη ανάπτυξη αστυνομικών δυνάμεων και η θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης για κάθε κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης.

(1) Κοινό σχέδιο δράσης του συντονιστή της ΕΕ σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, COM(2016)792 final, παράρτημα 1, Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2016.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland