Διάθεση κονδυλίων ΕΕ για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

30 Σεπτεμβρίου 2016
E-007332-16
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Notis Marias (ECR)

Οι υποδομές διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων στην Πελοπόννησο είναι από ανεπαρκείς έως ανύπαρκτες στις περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες. Η κατάσταση βρίσκεται εκτός ελέγχου, καθώς τα απορρίμματα καταλήγουν είτε σε ΧΥΤΑ που έχουν φτάσει στα όριά τους ή, στις περισσότερες των περιπτώσεων, σε χώρους ανεξέλεγκτης ταφής απορριμμάτων. Αποτέλεσμα μεταξύ άλλων είναι να εκδηλώνονται καταστροφικές όσο και επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία πυρκαγιές.

Δεδομένου ότι εκκρεμούν κρίσιμες αποφάσεις για την αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος και ότι οι αποφάσεις αυτές, λόγω της κρισιμότητάς τους, οδηγούν τους παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο εντός των Δήμων, όσο και σε επίπεδο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, σε αδιέξοδες αντιπαραθέσεις, αλλά και δεδομένης της σημασίας που αποδίδεται στα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος, διαχείρισης απορριμμάτων και ενίσχυσης της κυκλικής οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ερωτάται η Επιτροπή:

Ποια επιπλέον κονδύλια δύναται να διαθέσει και εντός ποιου χρονοδιαγράμματος για την αντιμετώπιση προβλημάτων διαχείρισης αστικών απορριμμάτων, όπως αυτό στην Περιφέρεια Πελοποννήσου;
Ποιες άλλες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές ώστε να διευκολύνει την απορρόφηση των υφιστάμενων κονδυλίων για την επίλυση των ως άνω προβλημάτων διαχείρισης αστικών απορριμμάτων;

 

9 Δεκεμβρίου 2016
E-007332/2016

Απάντηση της κ. Creţu εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για το μακροχρόνιο και λεπτό ζήτημα σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Πελοπόννησο. Ως εκ τούτου, η πλέον επείγουσα ανάγκη είναι η έγκριση της εκκρεμούς περιφερειακής στρατηγικής για τα στερεά απόβλητα και η ταχεία εφαρμογή των αντίστοιχων δράσεων που προβλέπονται στα εθνικά και περιφερειακά προγράμματα, για τις οποίες διατίθενται τα απαραίτητα κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής. Εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους, οι υπηρεσίες της Επιτροπής είναι διατεθειμένες να εξετάσουν και να υποστηρίξουν κάθε εποικοδομητική πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση. Παράλληλα, η Επιτροπή παρακολουθεί και την εκτέλεση της απόφασης του Δικαστηρίου C-378/13 της 2.12.2014, με την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο στην Ελλάδα, εφόσον οι παράνομοι χώροι υγειονομικής ταφής εξακολουθούν να λειτουργούν και/ή δεν έχουν αποκατασταθεί. Πολλοί από τους παράνομους ΧΥΤΑ βρίσκονται στην Πελοπόννησο.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland