Δωρεάν διανομή αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών σε τριτέκνους με βάση εισοδηματικά κριτήρια

marias_2

30 Μαΐου 2016
E-004307-16
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Notis Marias (ECR)

Στις 12 Μαΐου 2016, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εξέδωσε Δελτίο Τύπου με τίτλο «Οι πολύτεκνοι γονείς ωφελούμενοι τελικοί αποδέκτες του προγράμματος της δωρεάν διανομής αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών με βάση εισοδηματικά κριτήρια».

Η εν λόγω δράση αναφέρεται στους πολύτεκνους γονείς με προστατευόμενα τέκνα — βάσει εισοδηματικών κριτηρίων — ενώ οι τρίτεκνοι γονείς αποκλείονται από την δωρεάν διανομή των αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών.

Ωστόσο, το Ελληνικό Κοινοβούλιο έχει ενσωματώσει στην ελληνική νομοθεσία διατάξεις που αφορούν την αυξημένη κοινωνική προστασία για τις τρίτεκνες οικογένειες σύμφωνα και με το Νόμο 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α/7.4.2006).

Με βάση τα παραπάνω, και δεδομένου ότι η ένταξη και των τριτέκνων οικογενειών στους δικαιούχους της διανομής αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών θα βοηθούσε όχι μόνο τους τριτέκνους, αλλά και τους παραγωγούς στην καλύτερη απορρόφηση των προϊόντων τους, ερωτάται η Επιτροπή ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει προκειμένου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές, να διασφαλιστεί ότι θα συμπεριληφθούν και οι τρίτεκνες οικογένειες με βάση εισοδηματικά κριτήρια στην εν λόγω δωρεάν διανομή αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών που χρηματοδοτούνται από κονδύλια της ΕΕ;

18 Ιουλίου 2016
E-004307/2016
Απάντηση του κ. Hogan εξ ονόματος της Επιτροπής
Η Κοινή Γεωργική Πολιτική προβλέπει τη δωρεάν διανομή οπωροκηπευτικών που αποσύρονται από την αγορά, μέσω αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών, δυνάμει του άρθρου 34 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013(1).

Το άρθρο 80 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011(2) προβλέπει ότι τα κράτη μέλη ορίζουν τους επιτρεπόμενους προορισμούς για τα προϊόντα που αποσύρονται από την αγορά.

Εναπόκειται στα κράτη μέλη να καθορίζουν τους όρους που πρέπει να πληρούν οι τελικοί δικαιούχοι της δωρεάν διανομής.

(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671).
(2) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1).

 

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland