Αποζημίωση απολυμένων υπαλλήλων της Ηλεκτρονικής Αθηνών από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)

marias_1

27 Απριλίου 2016
E-003370-16
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Notis Marias (ECR)

 

Η Ηλεκτρονική Αθηνών ΑΕΕ έκανε γνωστό ότι, δυνάμει της υπ’ αριθ. 267/13-4-2016 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κηρύχθηκε σε κατάσταση πτωχεύσεως.

Η απόφαση αυτή ήρθε κατόπιν ακυρώσεως του επιχειρηματικού πλάνου που είχε συναποφασιστεί με τράπεζες, προμηθευτές και μετόχους τον Απρίλιο του 2015, κυρίως λόγω της επιβολής ελέγχου κεφαλαίων (capital controls) στις ελληνικές τράπεζες, και διότι οι δύο μεγάλοι ανταγωνιστές της εν λόγω εταιρίας στον κλάδο των τεχνολογικών καταναλωτικών προϊόντων ανήκουν σε πολυεθνικούς ομίλους και συνεπώς δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας.

Αποτέλεσμα της πτώχευσης της Ηλεκτρονικής Αθηνών ΑΕΕ είναι η απόλυση των 450 υπαλλήλων της επιχείρησης αλλά και εκατοντάδων άλλων εργαζομένων σε προμηθευτές της επιχείρησης που επίσης ζημιώνονται από την προαναφερθείσα απόφαση πτωχεύσεως, χωρίς να είναι βέβαιη η δυνατότητα αποζημίωσής τους.

Δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) δημιουργήθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, ερωτάται η Επιτροπή εάν, μετά από σχετικό αίτημα της Ελληνικής Κυβέρνησης, προτίθεται να δρομολογήσει άμεσα τη συνεισφορά του ΕΤΠ στην αποζημίωση των ως άνω 500 και πλέον εργαζομένων που απολύθηκαν από την Ηλεκτρονική Αθηνών και τους προμηθευτές της λόγω της κήρυξης πτωχεύσεως της Ηλεκτρονικής Αθηνών ΑΕΕ

Απάντηση της κ. Thyssen εξ ονόματος της Επιτροπής
Η Επιτροπή παραπέμπει τον κ. βουλευτή στην απάντησή της στη γραπτή ερώτηση P-003079/2016(1), στην οποία έθεσε το ζήτημα των απολύσεων στην Hλεκτρονική Αθηνών ΑΕ και τις υφιστάμενες δυνατότητες όσον αφορά την παροχή στήριξης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ).

Στην απάντησή της, η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για στήριξη από το ΕΤΠ, με την προϋπόθεση ότι οι απολύσεις των εργαζομένων μπορούν να αποδοθούν στην εμπορική πτυχή της παγκοσμιοποίησης ή στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Η Επιτροπή παραπέμπει τον κ. βουλευτή στον κανονισμό του ΕΤΠ(2) για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους κανόνες του εν λόγω Ταμείου για την περίοδο 2014 έως 2020.

Ο κ. βουλευτής μπορεί να επικοινωνήσει με τους υπεύθυνους επικοινωνίας του ΕΤΠ για την Ελλάδα, αν θέλει να πληροφορηθεί εάν έχει προγραμματιστεί η υποβολή αίτησης για τη στήριξη των εργαζομένων που απολύθηκαν από την Ηλεκτρονική Αθηνών ΑΕ. Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας διατίθενται στον δικτυακό τόπο του ΕΤΠ υπό τον τίτλο «How to apply»(3).

Η Επιτροπή δεν μπορεί να παρέχει καμία εγγύηση κατά το παρόν στάδιο ότι η ενδεχόμενη αίτηση από τις ελληνικές αρχές ΕΤΠ θα πληρoί όλες τις προϋποθέσεις και ότι θα χορηγηθεί η στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ο αριθμός των απολυμένων εργαζομένων είναι μόνο ένα από τα διάφορα κριτήρια επιλογής για την παροχή στήριξης.

(1) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2016-003079+0+DOC+XML+V0//EN&language=et
(2) Κανονισμός (EΕ) αριθ. 1309/2013, ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(3) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=581&langId=el

 

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland