Εφαρμογή από την Ελλάδα, για λόγους δημόσιας τάξης και εσωτερικής ασφάλειας, του άρθρου 72 ΣΛΕΕ για παρέκκλιση από την εφαρμογή των διατάξεων του Τίτλου V ΣΛΕΕ και Σένγκεν

16 Φεβρουαρίου 2016
P-001304-16
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Notis Marias (ECR)

Μετά την πρόσφατη απόφαση του ΝΑΤΟ για την παροχή βοήθειας στην προσφυγική κρίση, η αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών ανάγεται σε ζήτημα εξωτερικής και εσωτερικής ασφάλειας των κρατών μελών της ΕΕ.

Σύμφωνα με τον Τίτλο V ΣΛΕΕ για τον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης και, ιδίως, σύμφωνα με το άρθρο 67 ΣΛΕΕ, η ΕΕ αναπτύσσει κοινή πολιτική στους τομείς του ασύλου, της μετανάστευσης και του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 ΣΕΕ, η εθνική ασφάλεια παραμένει στην ευθύνη κάθε κράτους μέλους της ΕΕ ενώ σύμφωνα με το άρθρο 72 ΣΛΕΕ ο Τίτλος V της ΣΛΕΕ δεν θίγει την άσκηση των ευθυνών που εμπίπτουν στα κράτη μέλη για την τήρηση της δημόσιας τάξης και τη διαφύλαξη της εσωτερικής ασφάλειας.

Ενόψει των τεράστιων και συνεχώς εντεινόμενων προσφυγικών ροών που αντιμετωπίζει από τις αρχές του 2015 μέχρι και σήμερα η Ελλάδα, ερωτάται η Επιτροπή:

Ποια θα είναι η στάση της σε περίπτωση που η Ελλάδα, δυνάμει της ως άνω ρήτρας παρέκκλισης υπέρ των κρατών μελών που καθιερώνεται από το άρθρο 72 ΣΛΕΕ, κλείσει τα εξωτερικά της σύνορα με τρίτες χώρες και λάβει μέτρα παρέκκλισης από την εφαρμογή, αφενός, των ρυθμίσεων του Τίτλου V ΣΛΕΕ και, αφετέρου, της Συνθήκης Σένγκεν;

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου εξ ονόματος της Επιτροπής
Μόνον η συντονισμένη προσέγγιση όλων των κρατών μελών και η συνεργασία με άλλες ενδιαφερόμενες χώρες θα επιτρέψουν αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και τη διαφύλαξη της εσωτερικής ασφάλειας.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή υπογράμμισε στην ανακοίνωσή της, της 4ης Μαρτίου 2016, με τίτλο «Αποκατάσταση του χώρου Σένγκεν»(1), την ανάγκη να σταματήσει η προσέγγιση της διέλευσης χωρίς ελέγχους και να αποκατασταθεί η φυσιολογική λειτουργία του χώρου Σένγκεν το συντομότερο δυνατόν. Τα κράτη μέλη οφείλουν να παρέχουν πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου για τους αιτούντες άσυλο στα σύνορα και να αρνούνται την είσοδο στα σύνορα σε πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου.

Δεδομένου ότι οι αιτούντες άσυλο δεν έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν το κράτος μέλος που θα τους παράσχει προστασία, τα κράτη μέλη υποχρεούνται, επίσης, να εμποδίζουν τους υπηκόους τρίτων χωρών να εγκαταλείπουν το έδαφός τους με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο και πρέπει να ανακατευθύνουν τα πρόσωπα αυτά στα σημεία διέλευσης των συνόρων, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στις αρχές της γειτονικής τρίτης χώρας να διενεργούν ελέγχους εισόδου στην επικράτειά τους.

(1) COM(2016)120 final.

 

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland