Το μνημόνιο διαλύει τα νοσοκομεία της Κρήτης

4 Ιανουαρίου 2016
E-000029-16
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Notis Marias (ECR)

Δυσμενείς είναι οι συνθήκες που επικρατούν στον τομέα της δημόσιας υγείας στα νοσοκομεία της Κρήτης λόγω των μνημονιακών πολιτικών της τρόικας που έχουν επιφέρει καταστροφικές επιπτώσεις στην κοινωνική και οικονομική ζωή του πληθυσμού. Καθημερινά παραβιάζεται το δικαίωμα του Έλληνα πολίτη για κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών του για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εκθέτοντας την υγεία του σε περαιτέρω κινδύνους.

Συγκεκριμένα, στο ΠΑΓΝΗ υπάρχουν ελλείψεις σε αναλώσιμο υγειονομικό υλικό και σε πιστώσεις. Δεν υπάρχουν χρήματα για την προμήθεια ενός σύγχρονου μηχανήματος ακτινοθεραπείας, προκειμένου να αντικατασταθεί το παλιό που παρουσιάζει συχνές βλάβες και το οποίο έπρεπε να έχει αποσυρθεί εδώ και 6 χρόνια. Έτσι, η υγεία των καρκινοπαθών επιβαρύνεται λόγω της αναβολής των θεραπειών τους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του συνδέσμου επιχειρήσεων ιατρικών και βιοτεχνολογικών προϊόντων, οι οφειλές προς τους προμηθευτές του Βενιζελείου ΓΝ Ηρακλείου και του ΠΑΓΝΗ, λόγω ελλείψεως πιστώσεων, είναι σχεδόν όλες ληξιπρόθεσμες.

Λόγω έλλειψης κονδυλίων αλλά και υποστελέχωσης του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, πραγματοποιούνται συγχωνεύεις κλινικών με αρνητικές συνέπειες για τους ασθενείς και τους εργαζομένους.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Θα συνεχίσει, ως μέλος της τρόικας, να επιμένει στη μνημονιακή πολιτική της βίαιης δημοσιονομικής προσαρμογής στην Ελλάδα που στερεί τα νοσοκομεία της Κρήτης από τις αναγκαίες πιστώσεις, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών;

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

18 Μαρτίου 2016
E-000029/2016
Απάντηση του κ. Moscovici εξ ονόματος της Επιτροπής
Σύμφωνα με το άρθρο 168 παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ(1), η διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής στον τομέα της υγείας, καθώς και η οργάνωση και παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικής περίθαλψης, εμπίπτουν κυρίως στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η Επιτροπή υποστηρίζει την πρόθεση του ελληνικού Υπουργείου Υγείας να βελτιώσει τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας και την αποδοτικότητα του ελληνικού Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), καθώς και την ποιότητα και την προσβασιμότητα των υπηρεσιών δημόσιας υγείας.

Οι προηγούμενες μεταρρυθμίσεις αντιμετώπισαν μακροχρόνιες αδυναμίες (βελτίωση της διοίκησης των νοσοκομείων, βελτίωση της σύναψης συμβάσεων προμηθειών, καλύτερη διαχείριση της ζήτησης για φαρμακευτικά προϊόντα, ανάθεση καθηκόντων υγειονομικής περίθαλψης σε ιδιωτικούς φορείς με οικονομικά αποδοτικό τρόπο). Τα μέτρα αυτά είχαν ως στόχο τον έλεγχο των δαπανών κατά τρόπο που να μην υπονομεύει το επίπεδο των υπηρεσιών(2).

Το Μνημόνιο Συνεννόησης (ΜΣ) στο πλαίσιο του νέου προγράμματος του ΕΜΣ(3) προάγει τις προσπάθειες για την αναδιάρθρωση του ΕΣΥ(4). Προωθεί τη μείωση της σπατάλης και τη βελτίωση της διακυβέρνησης, ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του συστήματος, που είναι ζωτικής σημασίας για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού, αλλά και για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας.

Παρέχεται χρηματοδοτική στήριξη μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων σε δράσεις που προτείνονται από την Ελλάδα, σύμφωνα με τις εθνικές της προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης της τεχνικής βοήθειας που παρέχεται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας με σκοπό την ενίσχυση της ικανότητας παροχής καθολικής υγειονομικής κάλυψης. Επιπλέον, η Επιτροπή, κατά τις τακτικές αποστολές επιθεώρησης στην Ελλάδα και εντός των ορίων της εντολής της, συζητά με τις ελληνικές αρχές σχετικά με τυχόν ανησυχίες για τη δημόσια υγεία που αφορούν την ποιότητα και την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και είναι πρόθυμη να βοηθήσει περαιτέρω, εφόσον απαιτείται, κυρίως με την παροχή τεχνικής υποστήριξης από την SRSS(5).

(1) Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(2) Τμήμα 3.3 της εκτίμησης των κοινωνικών επιπτώσεων: http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/pdf/assessment_social_impact_en.pdf
(3) Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας.
(4) Το τμήμα 2.5.2 του ΜΣ προβλέπει τις λεπτομέρειες: http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/pdf/01_mou_20150811_en.pdf
(5) Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland