Ανάγκη επιβολής μηδενικού Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο αγροτικό πετρέλαιο στην Ελλάδα

15 Ιανουαρίου 2016
E-000293-16
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Notis Marias (ECR)

Η Οδηγία 2003/96/ΕΚ επιτρέπει σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ να θεσπίσει μηδενικά ή ελάχιστα επίπεδα φορολογίας στα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, τις καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, τις ιχθυοκαλλιέργειες και τη δασοκομία. Αυτή η Οδηγία αξιοποιείται από διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ, ειδικά για την παροχή φτηνού αγροτικού πετρελαίου.

Η τρόικα στην Ελλάδα με το τρίτο μνημόνιο (νόμος 4336/2015), επέβαλε από την 1.10.2015 την αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο αγροτικό πετρέλαιο από 66 ευρώ στα 200 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, ενώ από την 1.10.2016 ο συγκεκριμένος ΕΦΚ θα αυξηθεί στα 330 ευρώ το χιλιόλιτρο και θα εξομοιωθεί πλήρως με τον ΕΦΚ του πετρελαίου κίνησης.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:

Ποιος και γιατί εισηγήθηκε τη συγκεκριμένη αύξηση στον ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο στα πλαίσια του τρίτου μνημονίου;

Ποια θα είναι η στάση της Επιτροπής ως μέλους της τρόικας, αν η Ελληνική Κυβέρνηση αποφασίσει να δρομολογήσει τη θέσπιση: i) μηδενικού ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο (πετρέλαιο εσωτερικής καύσης — gas oil) με βάση το άρθρο 15 παράγραφος 3 της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ ή ii) των ελαχίστων επιπέδων φορολογίας, δηλαδή 21 ευρώ ανά 1 000 λίτρα, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2α της ίδιας Οδηγίας;

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 

Απάντηση του κ. Moscovici εξ ονόματος της Επιτροπής
Η φορολογία αποτελεί τομέα συντρέχουσας αρμοδιότητας μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της. Η οδηγία 2003/96/ΕΚ(1) σχετικά με τη φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπει ελάχιστα επίπεδα φορολόγησης και υποχρεωτικών εξαιρέσεων, καθώς και προαιρετικές φορολογικές απαλλαγές, ιδίως για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται στη γεωργία. Η οδηγία 2003/96/ΕΚ επιτρέπει στα κράτη μέλη να αποφασίζουν σχετικά με το εθνικό επίπεδο φορολόγησης υπεράνω του ελάχιστου επιπέδου της ΕΕ και εάν θα κάνουν χρήση της απαλλαγής από τον φόρο.

Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Ελλάδα για τη χορήγηση χρηματοδοτικής βοήθειας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) και για την επίτευξη των στόχων που έχουν καθοριστεί για το πρωτογενές πλεόνασμα, η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύτηκε να λάβει μέτρα για την αύξηση των εσόδων. Ένα από τα μέτρα αυτά είναι η σταδιακή κατάργηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης ντίζελ για τους αγρότες, σε δύο ίσα στάδια, τον Οκτώβριο του 2015 και τον Οκτώβριο του 2016. Η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευθεί επίσης να παρακολουθεί τους δημοσιονομικούς κινδύνους και να λαμβάνει αντισταθμιστικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό απαιτείται, για την εκπλήρωση των δημοσιονομικών στόχων.

Όλα τα δημοσιονομικά μέτρα που προτίθεται να λάβει η Ελλάδα για την εξασφάλιση βιώσιμων δημόσιων οικονομικών και την επίτευξη σημαντικών και βιώσιμων πρωτογενών πλεονασμάτων μεσοπρόθεσμα περιγράφονται στο μνημόνιο συνεννόησης (ΜΣ) που υπεγράφη μεταξύ της Ελλάδας και της Επιτροπής, η οποία ενεργεί εξ ονόματος του ΕΜΣ(2).

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), και, όταν αυτό είναι δυνατόν, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), παρακολουθεί την πρόοδο που σημειώνεται στην εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής της Ελλάδας και αξιολογεί την τήρηση των όρων πολιτικής που καθορίζονται στο μνημόνιο συνεννόησης.

(1) ΕΕ L 283 της 31.10.2003.
(2) http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/pdf/01_mou_20150811_en.pdf

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland