Σε αφανισμό το ελληνικό φάρμακο

3 Νοεμβρίου 2015
E-014423-15
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Notis Marias (ECR)

Σύμφωνα με το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρεται στη δημόσια υγεία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θέσπισαν μέτρα για τον καθορισμό υψηλών προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας για τα φάρμακα και τα μηχανήματα που προορίζονται για ιατρική χρήση.

Πρόθεση της τρόικας, με την επιβολή του τρίτου μνημονίου στην Ελλάδα, είναι να επιφέρει καίριο πλήγμα σ’ έναν από τους τελευταίους πυλώνες ανάκαμψης της οικονομίας, στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας.

Με την παρέμβασή της η τρόικα απαιτεί ένα νέο σύστημα τιμολόγησης των φαρμάκων αποσκοπώντας με αυτή τη μεθόδευσή της να καταστήσει ασύμφορη την εγχώρια παραγωγή και να αφανίσει την ελληνική φαρμακοβιομηχανία.

Eάν πληγεί η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, στις στρατιές των Ελλήνων ανέργων και των εκατομμυρίων φτωχών Ελλήνων πολιτών θα προστεθούν και οι εργαζόμενοι σήμερα σε αυτή. Ακόμα, τα φθηνά ελληνικά φάρμακα θα υποκατασταθούν από ακριβότερα εισαγόμενα φάρμακα, πολλές φορές, αμφίβολης ποιότητας. Επίσης, τα ακριβά εισαγόμενα φάρμακα θα αποτελούν είδος πολυτελείας για τον φτωχοποιημένο λαό.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή, ως μέλος της τρόικας, αν θα συνεχίσει να επιμένει στην αποτυχημένη μνημονιακή της πολιτική, πλήττοντας την ελληνική φαρμακοβιομηχανία;

Απάντηση του κ. Moscovici εξ ονόματος της Επιτροπής
Η Επιτροπή υποστηρίζει την πρόθεση του ελληνικού Υπουργείου Υγείας να βελτιώσει τη σχέση κόστους-αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ελληνικού Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και την ποιότητα των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και την προσβασιμότητα σε αυτές, ώστε να καλυφθούν πλήρως οι υγειονομικές ανάγκες του πληθυσμού, αλλά και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του συστήματος.

Όπως αναφέρεται στο μνημόνιο συνεννόησης (ΜΣ), το οποίο υπεγράφη από την Ελλάδα και την Επιτροπή, εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), οι ελληνικές αρχές έχουν δεσμευτεί να συνεχίσουν τη μεταρρύθμιση του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης με σκοπό τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών, τη διαχείριση των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων, τη βελτίωση της διαχείρισης των νοσοκομείων, την αυξημένη προσφυγή σε διαγωνισμούς προμηθειών των νοσοκομείων σε κεντρικό επίπεδο, τη διαχείριση της ζήτησης στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μέσω τεκμηριωμένων πρωτοκόλλων ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, τη διενέργεια αναθέσεων προς ιδιώτες παρόχους υγειονομικής περίθαλψης με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, τον εκσυχρονισμό των συστημάτων πληροφορικής και την ανάπτυξη ενός νέου ηλεκτρονικού συστήματος παραπομπής για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη που θα παρέχει τη δυνατότητα επιλογής τρόπου περίθαλψης για τους ασθενείς(1).

Παρά τη σημαντική μείωση από το 2010, εν μέρει χάρη στη θέσπιση νέας νομοθεσίας ως μέρος των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο των προηγούμενων προγραμμάτων χρηματοδοτικής στήριξης, οι τιμές των γενόσημων φαρμάκων στην Ελλάδα εξακολουθούν να είναι σχετικά υψηλές σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ(2). Η ελληνική κυβέρνηση ανέλαβε τη νέα δέσμευση να διορθώσει αυτή την ανωμαλία στις τιμές και να συμβάλει στον περιορισμό της χρήσης του μηχανισμού ανάκτησης. Οι χαμηλότερες τιμές θα αποβούν προς όφελος των ασθενών τόσο άμεσα, μέσω της μείωσης της συμμετοχής στις δαπάνες περίθαλψης, όσο και έμμεσα, με την αποδέσμευση δημοσιονομικών πόρων για τη χρηματοδότηση της αύξησης στην καθιέρωση καινοτόμων φαρμάκων.

(1) http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/pdf/01_mou_20150811_en.pdf σ. 15.
(2) Yfantopoulos J. Pharmaceutical pricing and reimbursement reforms in Greece. European Journal of των οικονομικών της υγείας 2008·9: 87-97.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland