Το ατύχημα στο Norman Atlantic

marias_1

20 Ιανουαρίου 2015
E-000687-15
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Daniela Aiuto (EFDD) , Notis Marias (ECR) , Marco Valli (EFDD) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Ignazio Corrao (EFDD) , Rosa D’Amato (EFDD) , Laura Agea (EFDD) , Marco Affronte (EFDD) , Piernicola Pedicini (EFDD) , Tiziana Beghin (EFDD) , Marco Zanni (EFDD) , Dario Tamburrano (EFDD)

Στις 29 Δεκεμβρίου 2014 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο πλοίο Norman Atlantic (ΔΝΟ: 9435466), ο απολογισμός της οποίας ήταν 13 νεκροί και αρκετοί τραυματίες και αγνοούμενοι. Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους όταν έσπασε ένα σχοινί κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης. Κατά την επιθεώρηση που είχε διεξαγάγει ο διεθνής οργανισμός Paris MoU στις 19 Δεκεμβρίου 2014 για να αξιολογήσει την κατάσταση του πλοίου, στο λιμάνι της Πάτρας, είχαν εντοπιστεί έξι διαφορετικά ελαττώματα, όπως δυσλειτουργικές πυροστεγείς θύρες, απουσία φωτισμού και εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης, ελαττωματικά σωστικά μέσα και ανεπαρκής τεκμηρίωση. Κατά την Visemar (την πλοιοκτήτρια εταιρία), τα σοβαρότερα ελαττώματα είχαν διορθωθεί.

Ζητούμε από την Επιτροπή να διευκρινίσει τα εξής:

  1. αν οι διαδικασίες επιθεώρησης και οι υπόλοιπες υποχρεώσεις εκτελούνταν τακτικά σύμφωνα με τις Οδηγίες 2009/16/ΕΚ, 2009/15/ΕΚ και 2009/21/ΕΚ και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 391/2009, καθώς και αν οι προβλέψεις σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας είναι συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία·
  2. αν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα έχει ανταποκριθεί στο καθήκον του σχετικά με τη μείωση των ναυτικών ατυχημάτων, και αν η Επιτροπή σχεδιάζει να του αναθέσει μεγαλύτερες εξουσίες ελέγχου σε σχέση με τις διαδικασίες επιθεώρησης·
  3. αν και πώς θα συνεργαστεί η Επιτροπή με τα κράτη μέλη στη διερεύνηση του ατυχήματος, και ποια μέτρα σχεδιάζει να λάβει ώστε να αποφευχθούν παρόμοια ατυχήματα στο μέλλον.

 

Απάντηση της κ. Bulc εξ ονόματος της Επιτροπής

10 Μαρτίου 2015
E-000687/2015

1. Διενεργείται έρευνα(1) του συμβάντος υπό το πρίσμα της ασφάλειας. Είναι εξαιρετικά πρόωρο να συναχθούν ήδη συμπεράσματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό ή για τον βαθμό στον οποίο οι ήσσονος σημασίας ελλείψεις που εντοπίστηκαν από επιθεώρηση από το κράτος λιμένα ελέγχου(2) στην Πάτρα διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο, δεδομένου ότι δεν θεωρήθηκαν σοβαρές σε βαθμό που να εμποδίσουν τον απόπλου του πλοίου. Εντός 12 μηνών από το περιστατικό πρέπει να δημοσιευθεί ενδιάμεση έκθεση για την πορεία της έρευνας. Από τις περιοδικές αξιολογήσεις που διενεργεί η Επιτροπή με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας στη Θάλασσα (ΕΟΑΘ)(3) οι πραγματογνωμοσύνες(4) δεν έχουν αποκαλύψει τυχόν συστημικά προβλήματα από τη διεκπεραίωση, από τον αναγνωρισμένο οργανισμό (ΑΟ), των εκ του νόμου προβλεπόμενων καθηκόντων και καθηκόντων κλάσης σκάφους για το συγκεκριμένο πλοίο. Η Ιταλία, ως κράτος σημαίας, πρέπει να λάβει τα μέτρα που κρίνει αναγκαία ώστε να εξασφαλίσει ότι το εν λόγω πλοίο είναι σύμμορφο με τους ισχύοντες διεθνείς κανόνες και κανονισμούς. Αυτό συνεπάγεται επίσης την υποχρέωση παρακολούθησης/υποβολής εκθέσεων από τους οικείους εξουσιοδοτημένους ΑΟ της ΕΕ, στοιχείο που αποτελεί σήμερα το αντικείμενο διαδικασίας επί παραβάσει(5). Η Ιταλία υποβλήθηκε σε έλεγχο ΔΝΟ(6) το 2007, και οι ναυτιλιακές αρχές της διαθέτουν έγκυρο πιστοποιητικό διαχείρισης της ποιότητας(7). 2. Ο ΕΟΑΘ συμβάλλει στον περιορισμό του κινδύνου ναυτικών ατυχημάτων(8). Ο Οργανισμός πραγματοποιεί επισκέψεις στα κράτη μέλη, συντρέχοντας την Επιτροπή στην αξιολόγηση της έμπρακτης εφαρμογής του σχετικού ενωσιακού δικαίου. Δεν υπάρχουν σήμερα σχέδια για να αποδοθούν στον Οργανισμό ευρύτερες αρμοδιότητες ελέγχου όσον αφορά τις διαδικασίες επιθεώρησης. 3. Η Επιτροπή και ο ΕΟΑΘ είναι στη διάθεση των αρμόδιων αρχών για κάθε βοήθεια. Τα διδάγματα από το εν λόγω ατύχημα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, ώστε να βελτιωθούν οι κανονιστικές ρυθμίσεις οι οποίες διέπουν την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων, τόσο σε επίπεδο ΕΕ, όσο και σε διεθνές. Η Επιτροπή προβαίνει σε έλεγχο καταλληλότητας της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων, ούτως ώστε να συναχθούν συμπεράσματα για το κατά πόσον το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο είναι επαρκές.

(1) Δυνάμει της οδηγίας 2009/18/ΕΚ.
(2) Δυνάμει της οδηγίας 2009/16/ΕΚ.
(3) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα.
(4) Δυνάμει του κανονισμού 391/2009/ΕΚ.
(5) Δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/15/ΕΚ.
(6) Δυνάμει της οδηγίας 2009/21/ΕΚ.
(7) Δυνάμει της οδηγίας 2009/21/ΕΚ.
(8) Σύμφωνα με τον ιδρυτικό κανονισμό του 1406/2002, όπως τροποποιήθηκε.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland