Διαμαρτυρίες ελλήνων κτηνοτρόφων για καταβολή μειωμένης εξισωτικής αποζημίωσης έτους 2013

marias_2

20 Αυγούστου 2014
E-006317-14
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Notis Marias (ECR)

Με βάση την κείμενη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπονται κοινοτικές ενισχύσεις για τους κτηνοτρόφους, όπως εξειδικεύονται ειδικότερα για την Ελλάδα με τα μέτρα 211 και 212 του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΕΣΣΑΑ).

Πλην όμως, η εξισωτική αποζημίωση που καταβλήθηκε πρόσφατα στους έλληνες κτηνοτρόφους για το έτος 2013 έχει υποστεί τεράστιες περικοπές σε σχέση με αυτή που καταβλήθηκε κατά τα προηγούμενα έτη, με αποτέλεσμα την έντονη διαμαρτυρία των κτηνοτρόφων που βρίσκονται πλέον σε απόγνωση λόγω της οικονομικής κρίσης, της αύξησης του κόστους των εφοδίων και της ενέργειας αλλά και της φορομπηχτικής μνημονιακής πολιτικής με την επιβολή του ΕΝΦΙΑ και άλλων φόρων.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Είναι ενήμερη για τη δραστική μείωση που έχει υποστεί η εξισωτική αποζημίωση έτους 2013 που καταβλήθηκε στους έλληνες κτηνοτρόφους;
  2. Ποια άμεσα μέτρα προτίθεται να λάβει και εντός ποιου χρονοδιαγράμματος για την ορθή τήρηση και εφαρμογή των οικείων ρυθμίσεων του δικαίου της ΕΕ εκ μέρους των αρμοδίων ελληνικών αρχών, και ειδικότερα του Υπουργείου Γεωργίας και του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να αποκατασταθούν οι αδικίες που προέκυψαν σε βάρος των ελλήνων κτηνοτρόφων λόγω της καταβολής σε αυτούς μειωμένης εξισωτικής αποζημίωσης έτους 2013;

Πηγή:

Απάντηση του κ. Cioloș εξ ονόματος της Επιτροπής (3 Οκτωβρίου 2014)

Στο ελληνικό πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, τα μέτρα 211 και 212 προβλέπουν την καταβολή εξισωτικών αποζημιώσεων στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές σε γεωργούς οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που καθορίζονται από τις ελληνικές αρχές. Επιπλέον, η Ελλάδα αποφάσισε να εφαρμόσει ορισμένα ειδικά μέτρα στήριξης(1) από τα οποία θα μπορούσαν να επωφεληθούν οι κτηνοτρόφοι: τρία μέτρα στους τομείς των βοοειδών και των αιγοπροβάτων σε μειονεκτικές περιοχές και ένα μέτρο με στόχο την πρόληψη της εγκατάλειψης της γης σε ορεινές περιοχές και σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα. Στο πλαίσιο των κανόνων επιμερισμένης διαχείρισης, οι ελληνικές αρχές έχουν διαπιστεύσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ(2) ως τον οργανισμό πληρωμών που είναι αρμόδιος για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την καταβολή των πληρωμών προς τους δικαιούχους της ΚΓΠ.

Οι εξισωτικές αποζημιώσεις καταβάλλονται στους γεωργούς με βάση τα δικαιώματα ενίσχυσης που τους είχαν κατανεμηθεί. Οι γεωργοί πρέπει να «ενεργοποιούν» αναλόγως τα δικαιώματα ενίσχυσής τους και να δηλώνουν την έκταση των επιλέξιμων μόνιμων βοσκοτόπων σε ετήσια αίτηση, προκειμένου να ζητούν εξισωτική αποζημίωση για μόνιμα φυσικά μειονεκτήματα.

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ και στο πλαίσιο σχεδίου δράσης για τους μόνιμους βοσκότοπους το οποίο συζητήθηκε με την Επιτροπή, ο ορισμός του μόνιμου βοσκότοπου έχει προσαρμοστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1120/2009(3) της Επιτροπής (ο κανονισμός 4264/2014, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 118Α-05.15.2014, τροποποιεί τον ορισμό του μόνιμου βοσκότοπου) και ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει επικαιροποιήσει το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων (ΣΑΑ). Η πληρότητα των εν λόγω εργασιών εξετάζεται από την Επιτροπή. Τα αποτελέσματα αυτών των διορθωτικών μέτρων έχουν ήδη ληφθεί υπόψη στις τελικές πληρωμές προς τους δικαιούχους σχετικά με το έτος υποβολής αιτήσεων 2013, οι οποίες καταβλήθηκαν τον Ιούνιο του 2014.

(1) Άρθρο 68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, ΕΕ L 30 της 31.01.2009.
(2) ΟΠΕΚΕΠΕ, Δομοκού 5, Αθήνα, τηλ. 210 8802000.
(3) ΕΕ L 316 της 02.12.2009, σ. 1.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland