Παράνομες κατασχέσεις από το Ελληνικό Δημόσιο και τις τράπεζες των κοινοτικών ενισχύσεων και επιδοτήσεων των Ελλήνων αγροτών και κτηνοτρόφων

marias_2

29 Αυγούστου 2014
E-006452-14
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Notis Marias (ECR)

Οι φτωχοποιημένοι από το Μνημόνιο Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι αδυνατούν να εξοφλήσουν τους υπέρογκους φόρους και να εξυπηρετήσουν τα δάνεια στις τράπεζες, με αποτέλεσμα το Ελληνικό Δημόσιο και οι τράπεζες να προχωρούν παρανόμως σε κατάσχεση των κατά το δίκαιο της ΕΕ ακατάσχετων κοινοτικών επιδοτήσεων και ενισχύσεων, όταν κατατίθενται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στον τραπεζικό λογαριασμό των ανωτέρω δικαιούχων.

Η νομοθεσία της ΕΕ (Κανονισμοί 1782/2003, 1792/2003, 795/2004, κ.λπ., όπως ισχύουν σήμερα) κατοχυρώνει το ακατάσχετο των κοινοτικών ενισχύσεων και επιδοτήσεων χωρίς καμία απολύτως αίρεση.

Όπως προκύπτει από σχετική έγγραφη απάντηση αρμοδίου υπουργού που διαβιβάστηκε στην Ελληνική Βουλή τον Νοέμβριο του 2013, η ελληνική νομοθεσία (ν.δ. 356/1974, άρθρο 982 παρ. ε Κ.Π.Δικ και ν. 4161/2013) επιτρέπει, αφενός μεν κατ’ απόλυτο τρόπο στο Ελληνικό Δημόσιο, και αφετέρου υπό όρους και προϋποθέσεις στις τράπεζες, να προβαίνουν σε κατασχέσεις των άνω κοινοτικών ενισχύσεων και επιδοτήσεων.

Ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Έχει λάβει γνώση της παραπάνω παράνομης επιβολής χιλιάδων κατασχέσεων των κοινοτικών επιδοτήσεων και ενισχύσεων που έχουν οδηγήσει σε διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις των Ελλήνων αγροτών και κτηνοτρόφων;
  2. Τι προτίθεται να πράξει και εντός ποιου χρονοδιαγράμματος για την άρση της παραπάνω παράνομης κατάστασης και την αποκατάσταση της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ που κατοχυρώνει απολύτως το ακατάσχετο των κοινοτικών επιδοτήσεων και ενισχύσεων;

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Απάντηση του κ. Ciolos εξ ονόματος της Επιτροπής (15 Οκτωβρίου 2014)

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του κανονισμού 73/2009(1) και το άρθρο 11 του κανονισμού 1306/2013(2), οι ενισχύσεις και επιδοτήσεις της ΕΕ πρέπει κατά κανόνα να καταβάλλονται στο ακέραιο στους δικαιούχους.

Αναφέρετε ότι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (ν.δ. 356/1974, άρθρο 982 παρ. ε του Κ.Π.Δικ και νόμος 4161/2013) είναι παραδεκτό η ελληνική κυβέρνηση να προβαίνει σε κατασχέσεις ενισχύσεων και επιδοτήσεων της ΕΕ και, υπό ορισμένους όρους, οι τράπεζες μπορούν να πράττουν το ίδιο. Το Δικαστήριο της ΕΕ επιβεβαίωσε στην υπόθεση C-132/95 (Bent Jensen) ότι επιτρέπεται η αφαίρεση οφειλών προς τον εθνικό προϋπολογισμό από τις πληρωμές που θα εισπράξει το ίδιο πρόσωπο στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, εκτός εάν αυτό θα έθιγε την πρακτική αποτελεσματικότητα του δικαίου της ΕΕ ή θα οδηγούσε σε άνιση μεταχείριση των οικονομικών φορέων. Κατά συνέπεια, στις περιπτώσεις που έχει εξετάσει η Επιτροπή, δέχθηκε την αρχή του συμψηφισμού γεωργικών επιδοτήσεων της ΕΕ εκ μέρους των κρατών μελών μετά από ανάλυση των εθνικών διατάξεων. Η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι, υπό τις ίδιες συνθήκες, οι δεσμεύσεις και οι κατασχέσεις καθώς και η επιβολή δασμών, φόρων και τελών κατ’ αρχήν επιτρέπονται σύμφωνα με το άρθρο 29 του κανονισμού 73/2009 και το άρθρο 11 του κανονισμού 1306/2013. Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να σχολιάσει περαιτέρω την επίμαχη ελληνική νομοθεσία.

(1) ΕΕ L 30 της 31.1.2009.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland