Ανάγκη δίκαιης κατανομής των κονδυλίων για την Κρήτη από το Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2014-2025

marias_1

29 Αυγούστου 2014
E-006451-14
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Notis Marias (ECR)

Πενιχρή χρηματοδότηση, κατά παράβαση των αρχών της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης, προβλέπεται να δοθεί στην Περιφέρεια Κρήτης, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2014-2025.

Ειδικότερα, όσον αφορά τα οδικά έργα, τη στιγμή που για όλη την Ελληνική Επικράτεια προβλέπεται να δοθούν 4,4 δισ. ευρώ, στην Περιφέρεια Κρήτης κατανέμεται μόνο το ποσό των 251,4 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή μόλις το 5,7% του ως άνω συνολικού ποσού χρηματοδότησης οδικών έργων.

Έτσι, χορηγούνται ελάχιστα κονδύλια για την Κρήτη, έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας, που όμως δεν διαθέτει ασφαλές οδικό δίκτυο, αφού πολλά έργα έχουν βαλτώσει λόγω έλλειψης κονδυλίων.

Αυτό ισχύει ειδικότερα τόσο για τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) που παραμένει άκρως επικίνδυνος, όπου έχουν χάσει τη ζωή τους δεκάδες συμπολίτες μας σε τροχαία δυστυχήματα, όσο και για τον εξίσου επικίνδυνο οδικό άξονα «Ηρακλείου-Μεσαράς».

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί και εντός ποιου χρονοδιαγράμματος, έτσι ώστε στην περίπτωση της Περιφέρειας Κρήτης να ανακατανεμηθούν δίκαια τα προβλεπόμενα από το ΣΠΕΜ κονδύλια και να σταματήσει η παραβίαση των παραπάνω θεμελιωδών αρχών λειτουργίας της ΕΕ κατά την κατανομή των σχετικών κοινοτικών κονδυλίων στην εν λόγω Περιφέρεια;

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Απάντηση του κ. Hahn εξ ονόματος της Επιτροπής (22 Οκτωβρίου 2014)

Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης(1) αποτελεί μέρος του συνολικού δικτύου του Διευρωπαϊκού δικτύου. Κατά την περίοδο 2007-2013, το εν λόγω οδικό δίκτυο συγχρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Βελτίωση της προσβασιμότητας», σύμφωνα με το μεγάλο έργο «Ολοκλήρωση της κατασκευής και αναβάθμισης των τμημάτων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης», το οποίο είχε ένα σύνολο επιλέξιμων δαπανών ύψους 83 εκατ. ευρώ και έλαβε συνολική συγχρηματοδότηση από την ΕΕ ύψους 71 εκατ. ευρώ.

Κατά την περίοδο 2014-2020, η ενίσχυση για τις υποδομές των μεταφορών στην Ελλάδα θα υλοποιηθεί κυρίως στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποδομές για τις μεταφορές, το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη»,το οποίο υποβλήθηκε πρόσφατα και αξιολογείται επί του παρόντος από την Επιτροπή. Το περιφερειακό πρόγραμμα που καλύπτει την Κρήτη συνεισφέρει επίσης με πρόσθετα ποσά στις υποδομές μεταφορών.

Οι κανονισμοί των διαρθρωτικών ταμείων προβλέπουν ότι ο σχεδιασμός, η προετοιμασία, η υλοποίηση, η επίβλεψη, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων στο πλαίσιο λειτουργικών προγραμμάτων αποτελεί αρμοδιότητα των εθνικών αρχών, στο καταλληλότερο τοπικό επίπεδο και σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα κάθε κράτους μέλους. Επιπλέον, το Στρατηγικό πλαίσιο για την πολιτική μεταφορών αποτελεί ένα έγγραφο στο οποίο παρουσιάζεται η εθνική στρατηγική. Τα συγχρηματοδοτούμενα έργα θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με την εν λόγω στρατηγική, η οποία αποτελεί έναν εκ των προτέρων όρο για την έγκριση του προγράμματος. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν ή ότι θα συγχρηματοδοτηθούν όλα όσα περιλαμβάνονται στην εν λόγω στρατηγική. Μια τέτοια απόφαση εναπόκειται αποκλειστικά στις ελληνικές αρχές.

(1) ΒΟΑΚ.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland